LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỦA HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM 

 

Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam được tổ chức theo ngành và theo lãnh thổ.  Trực thuộc Trung ương Hội có các Phân hội (các Hội khoa học kinh tế ngành và các Hội kinh tế tỉnh), các Chi hội độc lập.

 

Đại hội đại biểu toàn quốc là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.

 

Ban Chấp hành Trung ương Hội là cơ quan lãnh đạo của Hội do Đại hội đại biểu toàn quốc bầu ra cho mỗi nhiệm kỳ 5 năm.

 

Ban Thường vụ Trung ương Hội là cơ quan điều hành công việc của Hội giữa hai kỳ họp của Ban Chấp hành Trung ương Hội.

 

Ban Chấp hành Trung ương thành lập các Ban chuyên môn để chỉ đạo các mảng công tác của Hội.

 

 

 

BAN THƯ K?

 

 

Tổng thư k?

 

Gs. Tskh. NGUYỄN QUANG TH?

 

 

C? Ph?Tổng thư k?

 

Ks. B? TƯỜNG ANH

 

 

 

 

Ts. VŨ TUẤN ANH