HỘI KHOA HỌC KINH TẾ TỈNH SƠN LA

Hội Khoa học Kinh tế Sơn La  thành lập tháng 2/1993 với số lượng 28 hội viên và 1 chi hội  ban đầu. Đến nay Hội đã có trên 160 hội viên, 8 chi hội (4 chi hội ở các huyện Mộc Châu, Mai Sơn, Thuận Châu, Sông Mã; 4 chi hội ở ban ngành của tỉnh: Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục Thống kê, Cục Thuế).

 

Hội thành lập Câu lạc bộ giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và Câu lạc bộ các kỹ sư trẻ.

 

Hội xuất bản một tập san ra hàng quý "Khoa học kinh tế Sơn La".

 

Thông qua các đề tài khoa học, các cuộc hội thảo, các bài viết trên tập san, Hội đã tạo ra được các sản phẩm trí tuệ cung cấp cho cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh và huyện tham khảo trong quá trình xây dựng chủ trương, chính sách và trong hoạt động quản lý kinh tế.Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân Tỉnh ghi nhận sự cống hiến của Hội và thường xuyên tham khảo các ý kiến phản biện chính sách, huy động các cán bộ cốt cán của Hội tham gia trực tiếp vào việc chuẩn bị một số văn bản chính sách của tỉnh.

Một số đề tài và hội thảo khoa học do Hội chủ trì trong thời gian mấy năm qua như sau:

- Tác động của việc xây dựng công trình thủy điện Sơn La đối với sự phát triển kinh tế - xã hội ở  tỉnh Sơn La.

- Tình hình kinh tế vùng kinh tế động lực của tỉnh - vùng ven đường 6.

- Phương hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn của tỉnh Sơn La trong 15 năm (1996-2010).

- Phát triển xã Cò Nòi (huyện Mai Sơn) theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phát triển kinh tế trang trại hộ gia đình.

- Trao đổi kinh nghiệm xây dựng các trung tâm cụm xã ở các xã vùng cao.

- Thực hiện chính sách "kích cầu" ở tỉnh.

- Tầm nhìn dài hạn của Sơn La trong thời kỳ đẩy mạnh cong nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Phát triển nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Thái.

- Vai trò lãnh đạo của chi bộ xí nghiệp trong cơ chế quản lý mới.

- Kinh tế hợp tác và vai trò của hợp tác xã.

- Nâng cao chất lượng công tác thu thuế đối với các sắc thuế mới và đối với kinh tế ngoài quốc doanh.

 

Ban chấp hành Hội gồm 13 người.

Chủ tịch Hội:         Ông Nguyễn Như Hải

Phó Chủ tịch Hội:

                               Ông Trần Minh Dũng

Văn phòng Hội đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La, Phường Chiềng Lề, Thị xã Sơn La.

Điện thoại:            (022) 852783 - 852032