Đơn vị liên kết

 

 

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KINH TẾ ASEAN

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH

VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI

 

THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

 

TRUNG TÂM HỖ TRỢ

CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO

NÔNG DÂN VÀ MIỀN NÚI

 

CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ

CONCETTI

 

 

 

TRUNG TÂM  TƯ VẤN

PHÁT TRIỂN  KINH TẾ

 

 

HỘI KHOA HỌC KINH TẾ

TỈNH SƠN LA

\

 

VIỆN KINH TẾ VIỆT NAM

 

VIỆN KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

THẾ GIỚI

 

VIỆN QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

 

VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

HỘI NGHỊ, HỘI THẢO

 

 

  A. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO QUỐC TẾ
   
  NHỮNG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO SẮP TỔ CHỨC:
   
  Hội nghị khoa học hàng năm của Liên hiệp các Hội kinh tế ASEAN lần thứ 43 sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2018 tại Manila, Philippin.   Xin xem chi tiết đề cương gợi ý về nội dung Hội nghị tại mục Tin tức Hội.
   
  NHỮNG HỘI NGHỊ, HỘI THẢO ĐÃ DIỄN RA:
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
  B. HỘI NGHỊ, HỘI THẢO TRONG NƯỚC DO HỘI KHOA HỌC KINH TẾ VIỆT NAM TỔ CHỨC