THÔNG TIN KINH TẾ - XĂ HỘI VIỆT NAM

INORMATION ON VIETNAM'S SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

 

Diện tích lănh thổ:

Inland area:

331 688 km2
   

Diện tích thềm lục địa:

Continental shelf area:

700 000 km2