HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TƯ VẤN

Hoạt động nghiên cứu và tư vấn của SEDEC tập trung vào 5 nhóm vấn đề chính:

  • Các chính sách vĩ mô về phát triển kinh tế - xă hội.
  • Xóa đói giảm nghèo và phát triển nông thôn.
  • Nguồn lực con người và tăng cường năng lực nhằm làm cho cộng đồng tham gia nhiều hơn vào quá tŕnh thực hiện và quản lư sự phát triển.
  • Quản lư nguồn tài nguyên thiên nhiên và các chính sách thúc đẩy phát triển bền vững.
  • Quan hệ kinh tế quốc tế của Việt nam và những ảnh hưởng của quá tŕnh quốc tế hóa đối với sự phát triển kinh tế - xă hội của các địa phương ở Việt nam.

HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

SEDEC t́m kiếm, huy động và đóng góp nguồn nhân lực và tài lực nhằm thúc đẩy sự phát triển các cộng đồng, đặc biệt ở các vùng nghèo và xa xôi. SEDEC xây dựng và t́m kiếm sự hợp tác để hỗ trợ cho các mục tiêu xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững, thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và dân cư địa phương.

 

Hoạt động triển khai của SEDEC trong giai đoạn hiện nay tập trung vào các mục tiêu chính:

  • Hỗ trợ việc chuyển giao công nghệ, kỹ thuật canh tác và kiến thức về cách thức làm ăn hiệu quả cho các cộng đồng nghèo.
  • Tư vấn để hỗ trợ xây dựng và quản lư các dự án huy động và cho vay vốn ở các cộng đồng nông thôn nghèo.
  • Hỗ trợ các cộng đồng dân tộc ít người phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • Hỗ trợ việc truyền bá kiến thức cho trẻ em các vùng nghèo.